fbpx
Image Alt

Regulamin klubu

I. Zasady ogólne:
1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług klubu.
2. Wstęp do klubu jest możliwy wyłącznie po zapoznaniu się z Regulaminem i zobowiązaniu do stosowania jego postanowień.
3. Klienci klubu proszeni są o zgłoszenie się do recepcji każdorazowo po wejściu i przed opuszczeniem klubu.
4. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie klubu tylko pod opieką i na odpowiedzialność swoich rodziców lub pełnoletnich opiekunów będących klientami klubu. Dzieci zobowiązane są do przestrzegania wszystkich zasad dotyczących pełnoletnich klientów klubu.
5. Z oferty klubu mogą korzystać osoby bez przeciwwskazań zdrowotnych.
6. Wszystkim osobom przebywającym na terenie klubu DZIĘKUJEMY ZA:
a) nie powodowanie sytuacji, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu innych osób ;
b) nie palenie tytoniu ;
c) nie wnoszenie napojów alkoholowych ;
d) nie wnoszenie napojów w otwartych naczyniach na część „kortową” ;
e) nie wchodzenie do pomieszczeń dla personelu ;
f) nie naklejanie i nie pozostawianie reklam ;
7. Klub czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7-24.00 oraz w soboty i niedziele od godziny 8-22.00. Klienci mogą korzystać z klubu na 15 minut przed otwarciem i zobowiązani są do opuszczenia klubu najpóźniej do 30 minut po godzinach zamknięcia obiektu.
8. Karnet lub jednorazowa opłata upoważnia do otrzymania kluczyka do szafki, na czas przebywania w klubie. Po skorzystaniu z usługi kluczyk należy zwrócić w recepcji klubu. W przypadku zgubienia lub zniszczenia kluczyka należy wpłacić 40 zł na rzecz klubu.
9. Za zniszczenia majątku klubu, spowodowane działaniem lub zaniechaniem klienta, ponoszona jest przez niego pełna odpowiedzialność finansowa.
10. Sprzęt i urządzenia klubu należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem i wskazaniami instruktora lub innego pracownika klubu. Klub nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu osób korzystających z urządzeń i zajęć w klubie.
11. Klub nie ponosi odpowiedzialności za będące własnością klienta przedmioty pozostawione bez nadzoru, w tym za ich zagubienie lub uszkodzenie.
12. Klient zobowiązany jest do przechowywania swoich rzeczy w udostępnionych szafkach tylko na czas pobytu w klubie. Pozostawione przez klienta rzeczy są przechowywane w klubie przez okres 1 tygodnia.
13. Klub zastrzega sobie prawo do zawieszenia zajęć oraz usług w terminach wynikających z przyczyn technicznych lub innych istotnych okoliczności, o czym odrębnie poinformuje klientów.
14. Klub zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.
15. W przypadku nieprzestrzegania Regulaminu klubu lub przepisów porządkowych, personel ma prawo do wyproszenia klienta z klubu, bez zwrotu pieniędzy za zakupione usługi klubu.
16. W sprawach nieokreślonych decyzje podejmuje manager klubu.
17. Klient ma prawo pisemnego odwołania się od decyzji do właścicieli klubu Squash Zone Club, w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia.

II. Regulamin rezerwacji i korzystania z kortów do squash:
1. Korty do squasha wynajmowane są na godzinę zegarową.
2. Dozwolone jest przedłużenie gry max. do 10 min. tylko i wyłącznie w przypadku wolnego kortu. Przedłużenie określonego czasu traktowane jest jako wynajęcie kortu na kolejną godzinę i opłacenie go zgodnie z obowiązującym cennikiem.
3. Z kortów do squasha mogą korzystać wyłącznie klienci posiadający zmienne obuwie sportowe do sportów halowych, charakteryzujące się kauczukową podeszwą, nie pozostawiające śladów, często oznaczone napisem non marking. W wypadku nieposiadania odpowiedniego obuwia, pracownicy klubu mają prawo odmowy udostępnienia kortu, mimo, że wniesiona została opłata.
4. Podstawą do korzystania z kortów jest opłacenie wejścia na kort. Opłaty można dokonać bezpośrednio w recepcji klubu gotówką lub kartą kredytową.
5. Zasady rezerwacji kortów:
a) rezerwacji dokonać można on-line , telefonicznie lub bezpośrednio w recepcji klubu;
b) do dokonania rezerwacji on-line niezbędne jest wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie www.squashzoneclub.pl lub w recepcji klubu;
c) anulacja rezerwacji jest możliwa wyłącznie na pełne 24h przed terminem rezerwacji poprzez recepcjonistę klubu. W terminie krótszym niż 24h anulowanie odbywa się w trybie warunkowym, w którym recepcjonista będzie starał się w pierwszej kolejności sprzedać anulowany warunkowo termin. Nieterminowa anulacja kortu lub nie pojawienie się w zarezerwowanym czasie zobowiązuje klienta do uregulowania pełnej opłaty za wynajem kortu;
6. Zakładając konto w Squash Zone Club klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez „T&M” Sp. z o.o. swoich danych, teraz i w przyszłości, zgodnie z polskim prawem, w szczególności z Ustawą o ochronie danych osobowych. Klient ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia lub usunięcia. Administratorem danych osobowych jest: „T&M” Sp. z o.o., ul. Bohaterów Warszawy 40, 70-342 Szczecin.
7. Karnety upoważniające do korzystania z kortów wystawiane są imiennie i nie mogą być wykorzystywane przez inne osoby. Karnety 10-cio wejściowe ograniczone są 40 dniowym terminem ważności liczonym od daty pierwszego wejścia na kort, natomiast karnet 20-sto wejściowy ograniczony jest 90 dniowym terminem ważności liczonym od daty pierwszego wejścia na kort. Opłacony karnet nie podlega zwrotowi lub zamianie.
8. Korzystanie z kortów możliwe jest po uprzednim zapoznaniu się z zasadami gry przedstawionymi przez instruktora lub innego pracownika klubu.
9. W klubie istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu sportowego: rakiet, piłeczek, okularów, ręcznika.
10. W przypadku złamania lub zaginięcia wypożyczonej rakiety, odpowiedzialność materialna wynosi 50% wartości nowej rakiety.
11. Przed rozpoczęciem gry zalecane jest wykonanie rozgrzewki.
12. Ze względów bezpieczeństwa wskazana jest gra w okularach ochronnych.
13. Klub nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku gry, jak również nie przestrzegania zasad bezpieczeństwa.